ci4 xia4 fen4 xing1:4
1
qin1ai4 tian1fu4 , ni3 zhong4 er2nuu3
ju4ji2 fu4huo2 zhu3 mian4qian2 ,
cheng2xin1 yang3wang4 , ken3qie4 dao3gao4 ,
fu4xing1 wo3men5 ji2 en1 yan2 .
2
ruan3ruo4 pi2juan4 , zai4 zhan4chang2 shang4
yu3 shu3ling2 e4mo2 zheng1zhan4 ,
di3dang3 wu2li4 , qiu2 zhu3 bang1zhu5 ,
fu4xing1 wo3men5 ji2 en1 yan2 .
3
ken3qiu2 jiu4zhu3 ci4 xia4 neng2li4 ,
bao3shou3 yin3dao3 chang2 gu4nian4 ,
yuan4 ni3 sheng4ling2 chong1man3 wo3men5 ,
fu4xing1 wo3men5 ji2 en1 yan2 .
0
ci4 xia4 fen4 xing1:4 , ci4 xia4 fen4 xing1:4 ,
cong2 ni3 bao3zuo4 ci4 en1dian3 ,
ci4 xia4 fen4 xing1:4 , ci4 xia4 fen4 xing1:4 ,
qiu2 fu4xing1 wo3 ji2 en1 yan2 .