fu4xing1 zhu3 gong1
1
qiu2 zhu3 fu4xing1 sheng4 gong1 ,
jiang1 ni3 quan2neng2 xian3ming2 ,
ken3qiu2 jiang4lin2 jiao4hui4 dang1zhong1 ,
wei4 zui4 po4 sui4 shang1tong4 .
2
qiu2 zhu3 fu4xing1 sheng4 gong1 ,
ji1fa1 mei3 yi1 ke1 xin1 ,
yi3 wu3xun2jie2 sheng4ling2 zhi1 huo3 ,
dian3 ran2 ge4ren2 re4chen2 .
3
qiu2 zhu3 fu4xing1 sheng4 gong1 ,
qiu2 ci4 xi3le4 ying2 ying2 ,
yuan4 zhu3 re4ai4 chong1man3 xin1zhong1 ,
za2zhi4 jin4 bei4 xiao1 rong2 .
4
qiu2 zhu3 fu4xing1 sheng4 gong1 ,
shi3 ni3 zhong4 pu1:2 jian2qiang2 ,
tong4hui3 zui4guo4 yin1qin2 shi4feng4 ,
hao3xiang4 gu3shi2 yi2yang4 .
5
qiu2 zhu3 fu4xing1 sheng4 gong1 ,
shi3 ni3 ying1xu3 de5:2:dei3 cheng2 ,
yuan4 zhu3 ji1du1 de2zhao2 rong2yao4 ,
cheng2jiu4 wei3da4 shi4 gong1 .
0
qiu2 zhu3 fu4xing1 sheng4 gong1 ,
qiu2 zhu3 chui2 ting1 qi2qiu2 ,
qiu2 zhu3 ci4 xia4 sheng4ling2 da4 neng2 ,
shi3 ren2 de5:2:dei3 meng2 zheng3jiu4 .