en1 yu3 da4 jiang4
1
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 jiang4 da4yu3 ,
zhe4 shi4 shen2 ci2ai4 ying1xu3 ;
fen4 xing1:4 shi2ke4 bi4yao4 lai2dao4 ,
jiu4zhu3 you2 tian1shang4 ci4yu3 .
2
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 jiang4 da4yu3 ,
jiao4hui4 you4 de5:2:dei3 da4 fu4xing1 ,
gao1shan1 di1 gu3 de2zhao2 zi1run4 ,
ge4chu4 dou1 wen2 en1 yu3 sheng1 .
3
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 jiang4 da4yu3 ,
qiu2 zhu3 kuai4 jiang4 zhe4 en1 yu3 ,
shi3 wo3men5 de2zhao2 da4 fen4 xing1:4 ,
yuan4 kuai4 cheng2jiu4 ni3 ying1xu3 .
4
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 jiang4 da4yu3 ,
ken3qiu2 ci3 ke4 zi4 tian1 qing1 ,
jin1 jiang1 wo3 zui4 jin4 dou1 cheng2ren4 ,
zhuan1xin1 qiu2gao4 zhu3 sheng4 ming2 .
0
en1 yu3 , da4 en1 yu3 ,
qiu2 zhu3 jiang4 xia4 da4 en1 yu3 ;
ci2bei1 yu3 dian3 sui1 yi3 jiang4 xia4 ,
huan2:hai2 ke3wang4 geng4:1 da4 en1 yu3 .