qiu2 zhu3 chai1pai4 shuo1ge1 zhe3
1
yuan3 jin4 tian1ye3 zhuang1jia5 cheng2shu2 ,
jin1 gu3 sui4 ru2 lang4 qi3 fu2 ;
ri4guang1 zhao4yao4 ping2yuan2 shan1 gang3 ,
shan3yao4 zhe5 yi1 pian4 jin1 huang2 .
2
bu4lun4 zheng4wu3 , bu4lun4 qing1chen2 ,
qiu2 zhu3 chai1qian3 zhong4 pu2ren2 ;
shen4zhi4 huang2hun1 xi1yang2 xi1 luo4 ,
reng2 pai4 ren2 si4 chu3/4 shuo1ge1 .
3
feng4 zhu3 chai1pai4 suo3you3 gong1ren2 ,
gan3 kuai4 shou1ju4 jin1 he2 kun3 ;
gong1zuo4 wan2bi4 tian1 jia1 zhi2ben4 ,
jian4 zhu3 rong2 mian4 xin1 huan1xin1 .
0
zhuang1jia5 zhu3 , qiu2 ni3 cha1:4:4:chai1:1 gong1ren2 ,
gan3 kuai4 qu4 shuo1ge1 zhuang1jia5 ;
ken3qiu2 chui2 ting1 wo3 zhong4 hu1qiu2 ,
zao3 shou1 he2 kun3 gui1 tian1 jia1 .