fu2yin1 yao4 bian4 chuan2
1
cong2 ge2 ling2 lan1 bing1 xue3 shan1 ,
zhi4 yin4du4 shan1hu2 an4 ,
cong2 fei1zhou1 jin1 se4:shai4 sha1mo4 ,
gun3 gun3 qing1 quan2 liu2 guo4:4:5 ,
dao4 guang3 kuo4 he2 liu2 zhi1 de5:di4 ,
wo4 ye3 ping2yuan2 wu2ji4 ,
wan4 bang1 ren2 qun2 zheng4 hu1yu4 ,
jie3 chu2 ta1men5 zui4 suo3 .
2
he2222:huo2 feng1 sui1 chui1 song4 hua1 xiang1 ,
piao1 dao4 xi1 lan1 dao3 shang4 ,
feng1guang1 sui1 mei3li4 dong4ren2 ,
ren2 que4 bei4 zui4 suo3 kun4 .
tian1fu4 feng1sheng4 de5 en1hui4 ,
dou1 cheng2 wang3ran2 lang4fei4 ,
shi4ren2 reng2 meng2mei4 xin1 mang2 ,
jing4 bai4 mu4 shi2 ou3xiang4 .
3
wo3men5 yi3 de5:2:dei3 fu2yin1 guang1 ,
tian1shang4 zhi4hui4 zhao4liang4 ,
wei4he2 bu4 xiang4 hei1an4 de5:di4
chuan2 di4 sheng1ming4 zhi1 guang1 ?
jiu4en1 , bao3gui4 de5 jiu4en1 ,
bian4 chuan2 ge4 cheng2 ge4 xiang1 ,
zhi2dao4 pu3 tian1xia4 wan4min2
ren4shi5 ji1du1 wei4 wang2 .
4
yuan4 zhu3 en1 bei4 feng1 chui1 song4 ,
zhu3 ai4 hai3 zhong1:4 yuan3 dang4 ,
zhi2dao4 fu2yin1 ru2 wang1yang2 ,
rong2yao4 bian4 ji2 si4fang1 ,
zhi2dao4 zao4wu4 zhu3 jun1wang2
shu2 zui4 bei4 sha1 gao1yang2 ,
rong2yao4 zai4 lin2 zhang3 wang2 quan2 ,
tong3zhi4 wan4shi4 wu2jiang1 .