dui4 wo3 shu4shuo1 ye1su1 gu4shi5
1
dui4 wo3 shu4shuo1 ye1su1 gu4shi5 ,
shen1 yin4 mei3 ju4 zai4 wo3 xin1 ;
dui4 wo3 shu4shuo1 bao3gui4 gu4shi5 ,
zui4 tian2mei3 ke3ai4 jia1yin1 .
shu4shuo1 tian1shi3 ru2he2 ge1song4 ,
qing4he4 zhu3 ye1su1 jiang4sheng1 :
" tian1shang4 rong2yao4 gui1yu3 zhen1 shen2 ,
di4shang4 ping2an1 gui1yu3 ren2 . "
2
shu4shuo1 ye1su1 jin4shi2 gu4shi5 ,
du2 zai4 kuang4ye3 si4shi2 ri4 ,
ta1 wei4 wo3men5 ren3shou4 shi4tan5 ,
zui4hou4 huo4de2 da4 sheng4li4 .
shu4shuo1 ye1su1 ru2he2 xin1lao2 ,
li4 jin4 you1shang1 yu3 ku3tong4 ,
bei4 ren2 qi4jue2 , miao3shi4 , ling2ru3 ,
ju1 wu2 ding4 suo3 ji2 pin2qiong2 .
3
shu4shuo1 jiu4zhu3 bei4 ding1 shi2jia4 ,
ru2he2 shou4ku3 dan1 zui4guo4 ,
shu4shuo1 jiu4zhu3 zang4 zai4 fen2mu4 ,
ru2he2 san1 ri4hou4 fu4huo2 .
zhe4 gu4shi5 zhong1:4 de5 da4 ci2ai4 ,
wo3 jin1 yi3 ming2bai5 shi4 zhen1 ,
ting1 dao4 zhu3 ai4 wei4 wo3 she3shen1 ,
wo3 bu4 jin1:4 liu2lei4 gan3en1 .
0
dui4 wo3 shu4shuo1 ye1su1 gu4shi5 ,
shen1 yin4 mei3 ju4 zai4 wo3 xin1 ;
dui4 wo3 shu4shuo1 bao3gui4 gu4shi5 ,
zui4 tian2mei3 ke3ai4 jia1yin1 .