xi3 chuan2 fu2yin1
1
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
chuan2yang2 tian1shang4 shi4qing5 ,
chuan2yang2 ye1su1 de5 ci2ai4 ,
chuan2yang2 ye1su1 guang1rong2 .
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
yin1 zhe4 fu2yin1 shi4 zhen1 ,
ta2 neng2 man3zu1 wo3 ke3wang4 ,
yuan3 chao1 shi4jian1 jin1yin2 .
2
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
yin1 ta2 qi2miao4 fei1chang2 ,
sheng4guo4 yi1qie4 huang2jin1 meng4 ,
sheng4guo4 qian1 ban1 qi2 xiang3 .
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
zhu3 bao3 xue4 wei4 wo3 liu2 ,
yin1ci3 wo3 jin1 chuan2 gei3 ni3 ,
yuan4 ni3 ye3 de5:2:dei3 zheng3jiu4 .
3
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
yue4 chuan2 yue4 jue2 huan1xin1 ,
mei3 ci4 cong2tou2 shuo1 yi1 bian4 ,
bei4 jue2 gan1tian2 qing1 xin1 .
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
yin1 you3 duo1 ren2 wei4 wen2 ,
sheng4jing1 zhong1:4 bao3gui4 ying1xu3 :
ci2ai4 she4zui4 jiu4en1 .
4
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
yi3 xin4 fu2yin1 de5 ren2 ,
reng2 yuan4 yu3 ta1ren2 tong2 ting1 ,
man3zu1 ji1ke3 de5 xin1 .
jiang1lai2 zai4 rong2mei3 tian1 jia1 ,
chang4 xin1 ge1 zhi4 wan4dai4 ,
reng2 shi4 na4 gu3 jiu4 fu2yin1 ,
shi4 wo3 dang1chu1 suo3 ai4 .
0
wo3 ai4 chuan2yang2 zhu3 fu2yin1 ,
li4 jiu3 chang2 xin1 de5 fu2yin1 ,
chuan2yang2 ye1su1 de5 ci2ai4 ,
chuan2yang2 zhu3 jiu4 zui4ren2 .