qing3 jiang3shu4 gu3 lao3 fu2yin1
1
qing3 jiang3shu4 gu3 lao3 fu2yin1 ,
jiang3shu4 shu3:zhu3 tian1 shi4ji4 ,
jiang3shu4 ye1su1 da4 rong2yao4 ,
jiang3shu4 ye1su1 en1ci2 ;
qing3 jian3dan1 xiang4 wo3 jiang3 shuo1 ,
xiang4 dui4 hai2tong2 yi2yang4 ,
yin1 wo3 kun4fa2 you4 ruan3ruo4 ,
wu1hui4 , wu2 yi1 , jue2wang4 .
2
qing3 man4man4 xiang4 wo3 jiang3 shuo1 ,
shi3 wo3 neng2 quan2 ling3hui4
shen2 ru2he2 an1pai2 jiu4 fa3 ,
yao4 jiang1 zui4ren2 shu2 hui2 ;
qing3 chang2chang2 xiang4 wo3 jiang3 shuo1 ,
yin1 wo3 rong2yi5 wang4ji4 ,
hao3xiang4 qing1chen2 de5 lu4shui3 ,
zhou4 jian4:4:1:1:1 bian4 wu2 zong1ji4 .
3
qing3 qing1 qing1 xiang4 wo3 jiang3 shuo1 ,
ken3qie4 er2 you4 zheng4zhong4 ,
zhu3 ji4 yao4 zheng3jiu4 zui4ren2 ,
wo3 ye3 zai4 zui4ren2 zhong1:4 ;
qing3 shi2shi2 xiang4 wo3 jiang3 shuo1 ,
zhe4 shi4 zhen1zheng4 guan1xin1 ,
dang1 wo3 xin1jing4 kun4ku3 shi2 ,
dai4 lai2 an1wei4 yin1xun4 .
4
qing3 reng2 jiang3shu4 zhe4 fu2yin1 ,
dang1 ni3 wei4 wo3 dan1xin1 ,
cheng2 kong3 jin1shi4 de5 xu1rong2 ,
mi2huo4 zhe5 wo3 tai4 shen1 ;
ruo4 jian4 fu2 hua2 yin3you4 wo3 ,
shi3 wo3 liu2lian2 chen2mi2 ,
qing3 jiang3 gu3 lao3 fu2yin1 shuo1 :
" ye1su1 neng2 yi1zhi4 ni3 . "
0
qing3 jiang3shu4 gu3 lao3 fu2yin1 ,
qing3 jiang3shu4 gu3 lao3 fu2yin1 ,
qing3 jiang3shu4 gu3 lao3 fu2yin1 ,
jiang3shu4 ye1su1 en1ci2 .