su4 fa1guang1
1
you3 hu1han3 sheng1 cong2 xiong1yong3 lang4 zhong1:4 chuan2 lai2 :
" su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 . "
xu3duo1 ling2hun2 xu1yao4 zheng3jiu4 tuo1 ku3 hai3 ,
su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 .
2
wo3men5 jin1tian1 ting1 dao4 ma3qi2dun4 hu1sheng1 :
" su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 . "
shi2zi4jia4 qian2 kuai4 lai2 jiang1 zi4ji3 xian4 cheng2 ,
su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 .
3
dang1 qi2qiu2 zhu3 , shi3 jiu4en1 zao3 ri4 chuan2bian4 ,
su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 .
ji1du1 wan2mei3 pin3ge2 shi3 ren2ren2 kan4jian5 ,
su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 .
4
bu4ke3 yan4 juan4 , ai4xin1 gong1zuo4 yao4 qin2 mian3 ,
su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 .
shou1ju4 zhen1bao3 lai2 xiang1qian4 tian1shang4 rong2 mian3 ,
su4 fa1guang1 , su4 fa1guang1 .
0
su4 fa1guang1 , su4 fa1:1:4 fu2yin1 zhen1 guang1 ,
rang4 zhe4 guang1 pu3zhao4 si4fang1 ;
su4 fa1guang1 , su4 fa1:1:4 fu2yin1 zhen1 guang1 ,
rang4 zhe4 guang1 yong3yuan3 zhao4liang4 .