shou1 he2 kun3 hui2 jia1
qing1zao3 qi3lai5 sa3zhong3 ,
sa1:3 zhu3 ci2ai4 shan4 zhong4:3 ,
zheng4wu3 ye3 qin2 sa3zhong3 ,
dao4 xi1yang2 xi1 xia4 ;
deng3dao4 zhuang1jia5 cheng2shu2 ,
shuo1ge1 shi2ke4 lai2dao4 ,
wo3men5 bi4yao4 huan1le4 ,
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 .
2
bu4lun4 qing2tian1 yin1tian1 ,
yin1qin2 nu3li4 sa3zhong3 ,
sui1 yu4 feng1 shuang1 yu3 xue3 ,
zong3 bu2yao4 hai4pa4 .
deng3dao4 shuo1ge1 lai2lin2 ,
lao2ku3 yi3jing5 wan2bi4 ,
wo3men5 bi4yao4 huan1le4 ,
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 .
3
liu2lei4 chu1qu4 sa3zhong3 ,
wei4 jiu4zhu3 sa1:3 dao4 zhong4:3 ,
you3shi2 ren3shou4 sun3shi1 ,
tong4ku3 you4 zeng1jia1 .
deng3dao4 liu2lei4 guo4qu4 ,
jiu4zhu3 rou2 sheng1 huan1ying2 ,
wo3men5 bi4yao4 huan1le4 ,
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 .
0
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 ,
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 ,
wo3men5 bi4yao4 huan1le4 ,
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 .
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 ,
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 ,
wo3men5 bi4yao4 huan1le4 ,
shou1 he2 kun3 hui2 jia1 .