jia1 mei3 jiao3 zong1
1
na4 deng1 xi1an1 de5 ren2 ,
jiao3 zong1 he2deng3 jia1 mei3 ,
xuan1gao4 shang4 zhu3 jiu4en1 xi3xun4 ,
chuan2yang2 ping2an1 jia1yin1 .
2
he2deng3 yue4 er3 sheng1yin1 ,
he2deng3 mei3miao4 xi3xun4 ,
xi1an1 kan4:1 na3 ! ni3 jiu4shu2 zhu3
yong3yuan3 kai3xuan2 wei4 jun1 .
3
li4dai4 xian1zhi1 jun1wang2 ,
xun2zhao3 que4 wei4 xun2 jian4 ,
wo3 er3 de5:2:dei3 wen2 xi3le4 jia1yin1 ,
wu2bi3 kuai4 wei4 nan2 yan2 .
4
li4dai4 xian1zhi1 jun1wang2 ,
zhi4 zhong1 wei4 jian4 suo3 wang4 ,
wo3 yan3 de5:2:dei3 jian4 tian1shang4 zhen1 guang1 ,
meng2 zhu3 en1 fu2 wu2liang4 .
5
shang4 zhu3 shen1 chu1 sheng4 bi4 ,
neng2li4 guang3 bi4 quan2 de5:di4 ,
jin1 rang4 tian1xia4 wan4guo2 wan4min2 ,
chao2bai4 jiu4zhu3 zhen1 shen2 .