ye1su1 wo3 ling2 hao4:3 peng2you5
1
ye1su1 wo3 ling2 hao4:3 peng2you5 ,
rong2 wo3 ben1 tou2 ni3 huai2 zhong1:4 ;
hong2 tao1 bao4yu3 chong1 wo3 shen1 ,
kuang2feng1 ji1 lang4 gao1 qian1 xun2 ;
dang1 ci3 da4 nan2 lin2 tou2 shi2 ,
ken3qiu2 zheng3jiu4 wu4 yan1 chi2 ;
zhi2dao4 feng1 jing4 lang4 yi4 ping2 ,
zhu4 wo3 yi1jiu4 xiang4qian2 xing2 .
2
pi2fa2 ling2hun2 de5:2:dei3 ji4 tuo1 ,
zhu3 wai4 bie2 wu2 bi4nan4suo3 ;
qie4mo4 ling3 wo3 luo4 gu1du2 ,
qiu2 zhu3 an1wei4 qin1 fu2zhu4 ;
wo3 yao4 zhuan1xin1 yang3wang4 zhu3 ,
zhuan1xin1 xiang4 zhu3 qiu2 yuan2zhu4 ;
shen1 shi4 gu1dan3 chou2ku3 duo1 ,
jiu4zhu3 ci2 yin1 rong2 wo3 duo3 .
3
wo3 suo3 xu1qiu2 wei2 en1 zhu3 ,
zhu3 en1 qi2miao4 he2 feng1fu4 ;
qu1 wu4:e4:e4 , ming2 gu3 , mian3 hui1xin1 ,
qi3 shuai1 , xing1:4 ruo4 , fu2 shi1 zu2 ,
wo3 nai3 bu4 jie2 you4 bu4 yi4 ,
zhu3 nai3 quan2 yi4 jie2 wu2bi3 ;
wo3 nai3 zui4ren2 man3 zui4 wu1 ,
wei2 zhu3 shi1 yin1 rong2 wo3 duo3 .
4
jiu4zhu3 en1hui4 zui4 hao4han4 ,
neng2 she4 wan4 zui4 jiu4 zhong4 nan2 ;
dan4yuan4 en1 ru2 da4 jiang1 liu2 ,
xi3jing4 si1yu4 di2 you1chou2 ;
geng4:1 wang4 yong3yuan3 sheng1ming4 yuan2 ,
zai4 wo3 xin1zhong1 cheng2 huo2 quan2 ,
guan4gai4 wo3 ling2 xiao1 tong4ku3 ,
wan1gu3 chun1 qiu1 yong3 feng1fu4 .