zhu3 cang2 wo3 ling2 zai4 ta1 ai4 zhong1:4
1
qi2miao4 de5 jiu4shu2 zhu3 shi4 ye1su1 wo3 zhu3 ,
ta1 shi4 wo3 qi2miao4 de5 jiu4zhu3 ;
ta1 cang2 wo3 ling2hun2 zai4 pan2shi2 dong4 xue2 zhong1:4 ,
xi3le4 ru2 he2 yong3liu2 wu2qiong2 .
2
qi2miao4 de5 jiu4shu2 zhu3 shi4 ye1su1 wo3 zhu3 ,
ta1 nuo2 qu4 wo3 yi1qie4 zhong4:-:chong2 fu4 ;
ta1 fu2chi2 bao3shou3 , shi3 wo3 bu4 zhi4 dong4yao2 ,
ci4 wo3 li4liang5 ben1zou3 tian1 lu4 .
3
mei3 shi2 mei3 ke4 ta1 ci4 wo3 wu2qiong2 hou4en1 ,
yi3 shen2 de5 feng1sheng4 chong1man3 wo3 ,
wo3 kuai4le4 ge1chang4 , jiang1 rong2yao4 gui1yu3 shen2 ,
ta1 jiang1 zhe4 jiu4shu2 zhu3 ci4 wo3 .
4
dang1 wo3 chuan1 shang4 jie2bai2 yi1 bei4 jie1 sheng1 kong4 ,
yu3 jiu4zhu3 zai4 yun2 zhong1:4 xiang1 feng2 ;
yuan4 yu3 zhong4 sheng4tu2 yi1qi2 huan1hu1 zan4 song4 :
wan2mei3 jiu4en1 , qi2miao4 en1chong4 .
0
ta1 cang2 wo3 ling2hun2 zai4 pan2shi2 dong4 xue2 li3 ,
ru2 zai4 gan1ke3 de5:di4 de5:2:dei3 yin1bi4 ;
ta1 cang2 wo3 sheng1ming4 zai4 ta1 ai4 zhi1 shen1chu4 ,
ta1 da4 neng2 shou3 jiang1 wo3 fu2zhu4 ,
ta1 da4 neng2 shou3 jiang1 wo3 fu2zhu4 .