xin4 kao4 shun4fu2
1
zai4 zhu3 zhen1 dao4 guang1 zhong1:4 ,
wo3 yu3 jiu4zhu3 tong2hang2:tong2xing2 ,
he2deng3 rong2yao4 zhao4liang4 wo3 lu4cheng2 ,
zhi3yao4 zun1 zhu3 zhi3yi4 ,
zhu3 ken3 yu3 wo3 tong2hang2:tong2xing2 ,
xin4 kao4 shun4fu2 , zhu3 bi4 ken3 tong2hang2:tong2xing2 .
2
mei2you3 hei1ying3 zhe1bi4 ,
ye3 wu2 yun2wu4 mi2 man4 ,
yin1 zhu3 xiao4rong2 shi3 yun2wu4 xiao1san4 ;
mei2you3 yi2huo4 wei4ju4 ,
mei2you3 yan3lei4 you1luu4 ,
xin4 kao4 shun4fu2 , you1 ju4 zi4 xiao1chu2 .
3
chu2fei1 wo3 jiang1 yi1qie4 feng4xian4 jiu4zhu3 jiao3 qian2 ,
zhu3 feng1man3 ci2ai4 cai2neng2 ti3 yan4 ;
yin1 zhu3 yi1qie4 en1hui4 , yi1qie4 xi3le4 rong2mei3 ,
nai3 wei4 xin4 kao4 shun4fu2 zhe3 yu4bei4 .
4
wo3 yuan4 zai4 zhu3 jiao3 qian2 ,
xiang3 zhu3 tuan2qi4 gan1tian2 ,
xing2zou3 tian1 lu4 chang2 zai4 zhu3 shen1bian1 ;
zhu3 fen1fu5 ji2 ting1 ming4 ,
zhu3 chai1qian3 jiu4 zun1xing2
, xin4 kao4 shun4fu2 bi4 yong3 wu2 you1 jing1 .
0
xin4 kao4 shun4fu2 ,
ci3wai4 bu4neng2 meng2 fu2 ,
ruo4 yao4 de5:2:dei3 zhu3 li3 xi3le4 ,
zhi3yao4 xin4 kao4 shun4fu2 .