xin4 zhu3 de5:2:dei3 sheng1
1
ken3qiu2 tian1fu4 ci4 en1 fu2zhu4 ,
wu2 bie2ren2 neng2 yuan2shou3 ,
wo3 shen1 zhi1dao5 zhu3 ruo4 li2 wo3 ,
wo3 bi4 wu2 lu4 ke3 zou3 .
2
ni3 du2sheng1 zi3 liu2 chu1 bao3 xue4 ,
shi2zi4jia4 shang4 she3ming4 ,
bei1fu4 zhong4dan4 , ren3shou4 tong4ku3 ,
wei4 yao4 jiu4shu2 wo3 ling2 .
3
xin4xin1 chuang4zao4 cheng2 zhong1 zhi1 zhu3 ,
wo3 yan3 xiang4 ni3 yang3wang4 ,
zhu4 wo3 xian4zai4 jie1shou4 xin4xin1 ,
wu2 xin4 wo3 bi4 si3wang2 .
4
wo3 sui1 rou2ruo4 , de5:2:dei3 jian4 zhu3 mian4 ,
xin1ling2 xi3le4 gan1tian2 !
shi3 wo3 de5:2:dei3 wen2 sheng1ming4 sheng4 yan2 ,
ling3shou4 she4zui4 en1dian3 .