zhu3 shi4 pan2shi2
1
zhu3 shi4 pan2shi2 rong2 wo3 cang2duo3 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 ;
zai1huo4 lai2lin2 wo3 de5:2:dei3 wen3tuo3 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 .
2
ri4jian1 zhe1 yin1 , ye4jian1 bao3hu4 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 ;
wu2 shi4 ke3 jing1 , wu2 di2 ke3 bu4 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 .
3
jing1 tao1 hai4 lang4 sui1 huan2rao3 wo3 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 ;
wo3 yong3 bu4 li2 zhe4 an1wen3 suo3 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 .
4
shen2 sheng4 pan2shi2 rong2 wo3 cang2shen1 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 ;
shi2ke4 fu2zhu4 , yong3yuan3 qin1jin4 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 .
0
zhu3 ye1su1 shi4 pan2shi2 ,
wo3de5 bi4nan4suo3 ,
ru2 sha1mo4 de5:di4 ,
you3 yin1 liang2:4 suo3 ;
zhu3 ye1su1 shi4 pan2shi2 ,
wo3de5 bi4nan4suo3 ,
bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 bi4nan4suo3 .