yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1:4
1
yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1:4 ,
yuan4 ni3 zhi1pei4 shi3yong4 ;
yuan4 jiang1 wo3 ming4 , wo3 ling2 , wo3 you3 ,
quan2 jiao1tuo1 ni3 bao3you4 .
2
yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1:4 ,
bu4lun4 yu4 he2 huan2jing4 ,
yu4 fu2 , yu4 huo4 , hei1an4 guang1ming2 ,
quan2 shun4fu2 ni3 dai4ling3 .
3
yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1:4 ,
bei4 ding1 shi2jia4 en1 zhu3 !
wei4 wo3 zui4guo4 shuang1 shou3 ci4 tou4 ,
ru2jin1 dai4ling3 bao3shou3 .
4
yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1:4 ,
yong3yuan3 xin4 kao4 shun4fu2 ;
jiang1lai2 bei4 zhao4 dao4 zhu3 mian4qian2 ,
yong3 xiang3 an1xi1 mei3 fu2 .