wo3 xu1yao4 zhu3
1
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
wo3 shen1 qie1:4:4 xu1yao4 ta1 ,
zai4 chou2ku3 zhong1:4 ,
bie2 wu2 peng2you5 xiang4 ta1 ;
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
shen1 zhi1 wo3 xu1yao4 zhu3 ,
sui1 you3 ren2 zi4ji3 bei1:bei4 zhong4dan4 ,
wo3 xu1yao4 ye1su1 .
2
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
wo3 xu1yao4 zhe4 liang2you3 ,
you1an4 lu4 shang4 ,
you3 ta1 yin3ling3 tong2 zou3 ;
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
di3dang3 chou2di2 qin1 hai4 ,
dan1 kao4 ji3 li4 bi4ding4 shi1bai4 ,
wo3 xu1yao4 ye1su1 .
3
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
zhi2dao4 sheng1ming4 jin4tou2 ,
wu2 ren2 xiang4 ta1 ,
ta1 shi4 zui4ren2 liang2you3 ;
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
bie2 wu2 peng2you5 ke3bi3 ,
he2deng3 jian2qiang2 ,
xin4shi2 , ren2ci2 ,
wo3 xu1yao4 ye1su1 .
0
wo3 xu1yao4 zhu3 ,
wo3 xu1yao4 zhu3 mei3 ri4
wo3 xu1yao4 ye1su1 ;
guang1ming2 shi2ri4 wo3 yao4 ta1 ,
hei1 yun2 man3 bu4 wo3 yao4 ta1 ,
sheng1ming4 zhong1:4 de5 mei3 yi1 tian1 ,
wo3 xu1yao4 ye1su1 .