wei2 zhu3 yong3yuan3 chang2cun2
1
wo3 wen2 ci2ai4 zhi1 yan2 ,
zhu4mu4 jiu4zhu3 bao3 xue4 ,
zhu3 zuo4 ji4wu4 xi1sheng1 gong1xiao4 ,
shi3 wo3 yu3 shen2 he2hao3 .
2
ping2an1 yong3yuan3 chang2cun2 ,
xiang4 zhu3 sheng4 ming2 bu4bian4 ,
wen3gu4 you2ru2 shang4di4 bao3zuo4 ,
yong3yuan3 jian1ding4 bu4 yi2 .
3
hei1 yun2 piao1 lai2 shi4 qu4 ,
bao4yu3 heng2 sao3 tian1kong1 ,
zhu3 xue4 yin4zheng4 yong3 bu4 gai3bian4 ,
shi2jia4 chang2 zai4 xin1zhong1 .
4
wo3 ai4xin1 hui4 leng3mo4 ,
xi3le4 ru2 chao2 qi3 fu2 ,
ye1he2hua2 shen2 yong3 bu4bian4 geng4:1 ,
ta1 ci4 yong3yuan3 ping2an1 .
5
ni3 wo3 rong2yi5 gai3bian4 ,
wei2 zhu3 yong3yuan3 chang2cun2 ,
zhu3 ai4 cai2 shi4 an1ju1 zhi1 chu3/4 ,
zhen1li3 yong3 xi4 wo3 xin1 .