yuan4 wo3 xin4xin1 yong3 bu4 tui2hou4
1
yuan4 wo3 xin4xin1 yong3 bu4 tui2hou4 ,
chou2di2 ya1po4 bu4 huang1 ,
zong4 you3 ku3nan4 zai1huo4 dang1qian2 ,
xin1zhong1 yi4 bu4 jing1huang2 .
2
tang3 yin1 guang3jiao4 zao1shou4 ze2da3 ,
xin1zhong1 hao2wu2 yuan4yan2 ,
tang3 yu4 tong4ku3 huo2shi4 you1shang1 ,
jin3 kao4 fu4 shen2 xiong1 qian2 .
3
mei3 yu4 kuang2feng1 bao4yu3 lai2 qin1 ,
yuan4 wo3 xin4xin1 jia1 zeng1 ,
hei1an4 zhi1 zhong1:4 yi2huo4 bu4 sheng1 ,
lin2 wei1 quan2 wu2 kong3 jing1 .
4
shi4ren2 yan4qi4 xin1 bu4 dong4yao2 ,
ji1xiao4 ye3 bu4 zai4yi4 ,
fan2nao3 ku3 hai3 bu4neng2 yan1mo4 ,
bu4 zhong1:4 sa1dan4 gui3ji4 .
5
qiu2 zhu3 ci4 wo3 wu2bi3 xin4xin1 ,
ren4 zao1 he2 shi4 bu4 wei4 ,
sui1 zai4 jin1shi4 yi4 neng2 chang2 dao4
yong3sheng1 tian1 en1 zi1wei4 .