mian4lin2 shi4lian4 shi2hou5
1
mian4lin2 shi4lian4 shi2hou5 ,
qing3 zhu3 dai4 wo3 qiu2 ,
mian3 wo3 bu4gan3 ren4 zhu3 ,
li2 zhu3 zou3 wu4:e4:e4 lu4 ;
dang1 ni3 jian4 wo3 dong4yao2 ,
qing3 juan4gu4 jing3gao4 ,
mian3shou4 kong3ju4 li4 you4 ,
yi3zhi4 wo3 die1dao3 .
2
shi4shang5 xu1rong2 , xiang3 le4:4:4:yue4 ,
you3shi2 lai2 yin3you4 ,
huo4 bu4 yi4 zhi1 huo4 cai2
xiang4 wo3 shen1 du2shou3 ,
ken3qiu2 sui2shi2 huan4 qi3
ke4xi1ma3ni2 chou2 ,
zhui1yi4 ge4ge4ta1 shan1
can3 wu2 tian1ri4 you1 .
3
ruo4 yin1 zhu3 de5 lian2ai4 ,
wo3 zao1 ku3 yu3 chou2 ,
ruo4 wo3 sheng1huo2 dao4 tu2
duo1 yu4 tong4 yu3 you1 ,
yuan4 wo3 yan3 bu4 mo2hu5 ,
kan4jian5 zhu3 en1 shou3 ,
chang2 jiang1 nan2 dang1 zhong4dan4 ,
xie4 jiao1 zhu3 jian1tou2 .