zhu3 ling3 wo3 jing1 kuang4ye3 lu4
0
zhu3 neng2 dai4ling3 wo3 jing1guo4 kuang4ye3 lu4 ,
wo3 zhi3yao4 gen1sui2 zhu3 jiao3bu4 .
zhu3 jiao3bu4 . jin1ri4 lu4cheng2 zhu3 ci4 li4liang5 ,
ming2ri4 xu1yao4 zhu3 bei4 zhou1 xiang2 .
zhu3 neng2 dai4ling3 wo3 jing1guo4 kuang4ye3 lu4 ,
wo3 zhi3yao4 gen1sui2 zhu3 jiao3bu4 .