zhu3 wei4 wo3 yu4bei4 dao4lu4
0
wo3 zhi1 jiu4zhu3 wei4 wo3 yu4bei4 dao4lu4 ,
wo3 zhi1 jiu4zhu3 wei4 wo3 yu4bei4 dao4lu4 .
yang3wang4 zhu3 ken3qie4 qi2qiu2 ,
sui1 hei1ye4 ye3 bian4 bai2zhou4 ,
wo3 zhi1 jiu4zhu3 wei4 wo3 yu4bei4 dao4lu4 .