zhu3 chang2 yin3dao3
1
ni3 zhe4 xing2zou3 tian1 lu4 ke4luu3 ,
jian1ku3 kun4fa2 you4 pi2 lao2 ;
zhu3 yi3 ci4 ni3 bao3gui4 ying1xu3 :
" wo3de5 yan3jing5 chang2 yin3dao3 . "
2
dang1 ni3 yu4jian4 shi4tan5 wei1xian3 ,
yi3kao4 wu2 ren2 , xian3 die1dao3 ;
dang1 xiang3 zhu3 yan2 bi4ding4 ying4yan4 :
" wo3de5 yan3jing5 chang2 yin3dao3 . "
3
dang1 ni3 duo1 nian2 suo3 wang4 suo3 pan4 ,
zhuan3yan3 xiao1san4 ru2 zhao1:chao2:2 lu4 ;
zong3 yao4 ji4de5 zhu3 de5 en1 yan2 :
" wo3de5 yan3jing5 chang2 yin3dao3 . "
0
wo3 bi4 ling3 ni3 , wo3 bi4 ling3 ni3 ,
wo3de5 yan3jing5 chang2 yin3dao3 ,
yi1zhi2 zou3 dao4 jia1nan2 le4:4:4:yue4 de5:di4 ,
wo3de5 yan3jing5 chang2 yin3dao3 .