qiu2 zhu3 zhang3duo4
1
qiu2 jiu4zhu3 wei4 wo3 zhang3duo4 ,
guo4:4:5 jin1sheng1 ku3 hai3 kuang2 bo1 ,
da4 feng1 lang4 ying2mian4 xi2 wo3 ,
kan4:1 bu4 jian4 an4 xian3 an4 ,
ni3 shou3 you3 nan2 zhen1 hai3 tu2 ,
qiu2 jiu4zhu3 wei4 wo3 zhang3duo4 .
2
xiang4 ci2 mu3 an1jing4 ying1hai2 ,
zhu3 ye3 neng2 ping2 ding4 nu4 hai3 ,
zhu3 fen1fu5 da4hai3 ping2jing4 ,
feng1 yu3 lang4 li4ke4 ting1 ming4 ,
guan3li3 hai3yang2 qi2miao4 zhu3 ,
ken3qiu2 ni3 wei4 wo3 zhang3duo4 .
3
zong4ran2 wo3 lin2jin4 hai3 an4 ,
lang4 ji1 shi2 shi3 wo3 xin1han2 ,
shun4 ke4 jian4:4:1:1:1 an1xi1 jiang1 dao4 ,
wo3 xin1 jin3 kao4 zhu3 huai2bao4 ,
yuan4 wen2 zhu3 rou2 sheng1 an1wei4 :
" bu2yong4 pa4 , shi4 wo3 zhang3duo4 . "