cheng1yang2 mei3shan4 zhu3
1
wu2lun4 ren2sheng1 jing4yu4 ru2he2 ,
wu2lun4 tong4ku3 kuai4le4 ,
wo3 xin1 reng2 xiang4shang4 zhu3 zan4mei3 ,
wo3 kou3 reng2 chang4 song4ge1 .
2
qing3 lai2 yu3 wo3 zun1chong2 shang4 zhu3 ,
gao1sheng1 cheng1yang2 ta1 ming2 ,
kun4ku3 zhi1 shi2 xiang4 ta1 hu1qiu2 ,
ta1 bi4 chui2 ting1 jiu4 zheng3 .
3
zhu3 ai4 zi1wei4 ni3 ruo4 qin1 chang2 ,
bian4 zhi1 gan1tian2 bao3gui4 ;
dan4 fan2 xin4 kao4 shang4 zhu3 de5 ren2 ,
bi4 meng2 zhu3 ci4 en1hui4 .
4
sheng4tu2 ying1dang1 jing4wei4 shang4 zhu3 ,
qi2ta1 wu2 suo3 wei4ju4 ,
cun2xin1 xi3le4 shi4feng4 shang4 zhu3 ,
ta1 gu4nian4 ni3 suo3 xu1 .