kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1
1
you3 yi1 ning2jing4 an1xi1 zhi1 chu3/4 ,
kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1 ,
zui4e4 bu4neng2 qin1 rao3 zhi1 chu3/4 ,
kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1 .
2
you3 yi1 an1wei4 wen1nuan3 zhi1 chu3/4 ,
kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1 ,
wo3men5 yu3 zhu3 xiang1hui4 zhi1 chu3/4 ,
kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1 .
3
you3 yi1 wan2quan2 zi4you2 zhi1 chu3/4 ,
kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1 ,
chong1man3 xi3le4 ping2an1 zhi1 chu3/4 ,
kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1 .
0
ci2ai4 de5 jiu4zhu3 ye1su1 ,
jiang4 shi4 zi4 fu4 huai2 zhong1:4 ,
qiu2 zhu3 shi3 wo3 meng2 bao3shou3 ,
kao4jin4 fu4 shen2 de5 xin1 .