zhu3 de5 wan2quan2 ping2an1
1
zhu3 de5 wan2quan2 ping2an1 ,
xiang4 rong2mei3 jiang1he2 ,
ri4ri4 xiang4qian2 yong3liu2 ,
de2sheng4 le4:4:4:yue4 wu2 xiu1 ;
zhu3 de5 wan2quan2 ping2an1 ,
yue4 liu2 yue4 feng1sheng4 ,
zhu3 de5 wan2quan2 ping2an1 ,
yue4 jiu3 yue4 shen1 hou4 .
2
cang2 zai4 en1 zhu3 shou3 zhong1:4 ,
an1wen3 you4 huan1xin1 ,
chou2di2 bu4neng2 lin2jin4 ,
wu4:e4:e4 zhe3 bu4neng2 qin1 ;
mei2you3 gua4luu4 bo1tao1 ,
wu2 you1chou2 yin1 ying3 ,
mei2you3 si1hao2 jiao1ji2 ,
sao1rao3 wo3 xin1ling2 .
3
bu4lun4 xi3le4 you1chou2 ,
jie1 cong2 tian1shang4 lai2 ,
wo3 mei3 tian1 de5 zao1yu4 ,
zhu3 ci2ai4 an1pai2 ;
yao4 quan2 xin1 xin4 lai4 zhu3 ,
ta1 cheng2quan2 wan4shi2 ,
ruo4 wan2quan2 xin4 kao4 ta1 ,
bi4 zhi1 ta1 xin4shi2 .
0
yi3kao4 zhu3 ye1he2hua2 ,
xin1ling2 de5:2:dei3 fu2qi5 ,
zhao4zhe5 zhu3 de5 ying1xu3 ,
bi4 de5:2:dei3 zhen1 ping2an1 .