you3 ping2an1 zai4 wo3 xin1
1
you3 ping2an1 zai4 wo3 xin1 ,
fei1 shi4jie4 neng2 gei3 yu3 ,
ye3 fei1 shi4jie4 suo3 neng2 duo2 qu4 ;
sui1 shi4lian4 yu3 jian1nan2 ,
ru2 yun2 si4mian4 wei2 huan2 ,
wo3 xin1li5 yong3yuan3 you3 zhe4 ping2an1 .
2
dang1 zhe4 tian2mei3 ping2an1
chong1man3 wo3de5 xin1zhong1 ,
yi1qie4 si4 xiang4 jiu4zhu3 ge1song4 ;
hei1an4 dun4 bian4 guang1ming2 ,
chou2ku3 hu1 shi1 ying3 zong1 ,
wan4 fu2 zhu3 ye1su1 he2deng3 guang1rong2 .
3
zhu3 ci4 wo3 zhe4 zhen3 bao3 ,
cang2 zai4 wo3 xin1 dian4 zhong1:4 ,
zai4 shi4 ji4ju1 ping2an1 rong2 rong2 ;
jiang1lai2 rong2yao4 da4 ri4 ,
zhu3 bi4 zai4 lai2 jie1 wo3 ,
hui2dao4 tian1shang4 rong2mei3 fu4 jia1 zhong1:4 .
0
shi2ke4 zai4 wo3 xin1li5 ,
ye1su1 shu3:zhu3 wo3 ;
shi2ke4 zai4 wo3 xin1li5 ,
wu2shang4 kuai4le4 ,
zhu3 yong3 bu4 pie1 xia4 wo3 ,
wei1 sheng1 dui4 wo3 shuo1 :
" wo3 yong3 bu4 li2kai1 ni3 . "
ye1su1 shu3:zhu3 wo3 .

shi2ke4 zai4 wo3 xin1li5 ,
shi2ke4 zai4 wo3 xin1li5 ,
wu2shang4 kuai4le4 ,
shi4 wu2shang4 kuai4le4 ,
zhu3 yong3 bu4 pie1 xia4 wo3 ,
bu4 pie1 xia4 wo3 , wei1 sheng1 ,
wei1 sheng1 dui4 wo3 shuo1 :
" wo3 yong3 bu4 , wo3 yong3 bu4 li2kai1 ni3 . "
ye1su1 , ye1su1 shu3:zhu3 wo3 .