zhen1 shen2 yong3yuan3 bang3bi4
1
ni3 shi4fou3 zai4 you1chou2 yuan1 zhong1:4 ,
ren2 sui1 shen1shou3 jiu4 bu4 qi3 ?
dan4 jiu4zhu3 you3 da4 neng2 bang3bi4 ,
neng2 cong2 shen1 keng1 la1 qi3 ni3 ;
yong3sheng1 zhu3 shi4 ni3 bi4nan4suo3 ,
yi3kao4 ta1 wen3tuo3 wu2bi3 ,
ni3 sui1ran2 ji2 you1chou2 bei1shang1 ,
zhu3 yong3yuan3 bang3bi4 fu2chi2 .
2
ren2 de5 shou3bi4 ruan3ruo4 wu2li4 ,
shen2 de5 bang3bi4 yong3 bu4 juan4 ;
huan2jing4 hao4:3 shi2 ren2 qin1jin4 ni3 ,
shen2 de5 en1hui4 bu4 zhong1:4 duan4 ;
yuan4 wan4 ren2 ming2bai5 zhu3 en1ai4 ,
yuan4 wan4 ren2 jian4 zhu3 rong2mei3 !
yuan4 wan4 ren2 chang2 meng2 zhu3 fu2chi2 ,
you3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 .
3
kao4 zhu3 da4 neng2 bang3bi4 fu2zhu4 ,
bu2yong4 ji3 li4 neng2 sheng1gao1 ,
zhi3:1 tou2 jin4 zhu3 feng1sheng4 neng2li4 ,
ji3 sui1 ruan3ruo4 zhu3 ke3 kao4 .
qian2 shi1bai4 jiao4 wo3 ming2bai5 ,
bu4zai4 kao4 zi4ji3 neng2li4 ,
sui1 shi1 zu2 , zhu3 lai2 fu2 qi3 wo3 ,
shi4 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 .
0
ta1 neng2 fu2 ni3 , ta1 neng2 fu2 ni3 ,
shi4 zhen1 shen2 yong3yuan3 bang3bi4 ;
yong3yuan3 bang3bi4 , yong3yuan3 bang3bi4
shi4 zhen1 shen2 yong3yuan3 bang3bi4 .