zen3 neng2 ping2an1
1
zen3 neng2 ping2an1 ,
zai4 zhe4 xie2e4 chen2 huan2 ?
kao4 zhu3 bao3 xue4
xin1zhong1 zi4 you3 ping2an1 .
2
zen3 neng2 ping2an1 ,
zhong1ri4 bai3 shi4 mang2 fan2 ?
zun1xing2 zhu3 ming4
bi4 you3yi4 wai4 ping2an1 .
3
zen3 neng2 ping2an1 ,
zhou1wei2 you1 ku3 fan1teng5 ?
tou2ru4 zhu3 huai2
bian4 neng2 tian2 shi4 ning2jing4 .
4
zen3 neng2 ping2an1 ,
qin1you3 duo1 yi3 li2san4 ?
meng2 zhu3 zhao4gu4
da4jia1 dou1 xiang3 ping2an1 .
5
zen3 neng2 ping2an1 ,
qian2tu2 yi1 pian4 mi2mang2 ?
you3 zhu3 zuo4 wang2 ,
ta1 yin3ling3 bi4 ping2an1 .