jian1ding4 xiang1xin4
1
you3shi2 hei1ying3 lai2 zhe1yan3 ,
nong2 wu4 yin3 bi4 qian2 lu4 ;
you3shi2 hei1 yun2 zeng1 wu2 ji3 ,
bai2zhou4 jing4 yi4 si4 mu4 .
dang1 ji4de5 wo3men5 tian1fu4 ,
ta1 bi4 hu4 you4 yin3dao3 ;
shen2 reng2 ai4 ta1de5 er2nuu3 ,
ta1 chui2 ting1 dao3gao4 .
2
you3shi2 dao4lu4 shen4 huang1liang2 ,
gu1dan3 du2 xing2 qi1 ku3 ;
yi3 wang4ji4 ci2bei1 tian1fu4 ,
ta1 bi4 bao3shou3 kan4gu4 .
duo1shao5 you1shang1 yuan1wang5 shou4 ,
dou1 yin1 xin4xin1 que1shao3 ;
shen2 reng2 ai4 ta1de5 er2nuu3 ,
ta1 chui2 ting1 dao3gao4 .
3
ni3 ruo4 chou2ku3 ya1 xin1 tou2 ,
;
lu4 tu2 zong4 qi2qu1 nan2 zou3 ,
.
ta1 en1dian3 bi4 gou4 yong4 ,
;
shen2 reng2 ai4 ta1de5 er2nuu3 ,
ta1 chui2 ting1 dao3gao4 .

0
jian1ding4 de5 xiang1xin4 ,
shen2 chui2 ting1 dao3gao4 ;
jian1ding4 de5 xiang1xin4 ,
bu2yao4 shi1wang4 ;
ni3 dan4zi5 sui1ran2 ji2 zhong4:-:chong2 ,
chou2ku3 you4 ya1 xin1 tou2 ,
shen2 reng2ran2 kan4gu4 yin3dao3 ,
ta1 chui2 ting1 dao3gao4 .