wo3 xin1ling2 de5:2:dei3 an1ning2
1
you3shi2 xiang3 ping2an1 ru2 jiang1he2 ping2 you4 wen3 ,
you3shi2 bei1shang1 lai2 si4 lang4 gun3 ,
bu4lun4 he2 huan2jing4 , zhu3 yi3 jiao4dao3 wo3 shuo1 :
" wo3 xin1ling2 de5:2:dei3 an1ning2 , de5:2:dei3 an1ning2 . "
2
sa1dan4 sui1 lai2 qin1 , zhong4 shi4lian4 sui1 lai2lin2 ,
wo3 you3 zhu3 bao3zheng4 zai4 wo3 xin1 ,
ji1du1 shen1 zhi1 wo3 wu2 yi3kao4 zhi1 ku3jing4 ,
gan1 liu2xue4 jiu4shu2 wo3 ci4 an1ning2 .
3
hui2xiang3 wo3 zhong4 zui4 yi3 quan2 ding1 shi2jia4 shang4 ,
zui4 dan1 de5:2:dei3 tuo1 xia4 xin1 huan1chang4 ,
wo3 yao4 chang2 si1nian4 zhu3 ci2ai4 ,
zhu3 en1qing2 , zan4mei3 zhu3 ,
wo3 xin1ling2 de5:2:dei3 an1ning2 .
4
qiu2 zhu3 kuai4 zai4 lai2 ,
shi3 xin4xin1 de5:2:dei3 qin1 jian4 ,
yun2cai5 jiang1 juan3 qi3 zai4 zhu3 qian2 ,
hao4 tong3 jiang1 chui1 xiang3 ,
wo3 jiu4zhu3 lin2 kong1zhong1 ,
yuan4 zhu3 lai2 , wo3 xin1ling2 de5:2:dei3 an1ning2 .
0
wo3 xin1ling2 de5:2:dei3 an1ning2 ,
wo3 xin1ling2 de5:2:dei3 an1ning2 ,
de5:2:dei3 an1ning2 .