zhu3 chi4bang3 xia4
1
zhu3 chi4bang3 xia4 , wo3 jin1 ke3 an1ran2 ju1zhu4 ,
ye4 se4:shai4 sui1 shen1chen2 jian1 kuang2feng1 bao4yu3 ;
wo3 yao4 xin4 kao4 ta1 , shen1 zhi1 ta1 bi4 juan4gu4 ,
yi3 meng2 ta1 jiu4shu2 , wo3 shi4 ta1 er2nuu3 .
2
zhu3 chi4bang3 xia4 , shi4 you1shang1 shi2 bi4nan4suo3 ,
wo3 xin1 he2deng3 ke3mu4 zai4 ci3 an1xie1 ;
shi4jie4 wu2fa3 yi1zhi4 wo3 xin1ling2 chuang4 shang1 ,
zai4 ci3 wo3 meng2 zhu4fu2 de2zhao2 wei4 ji2 .
3
zhu3 chi4bang3 xia4 , shi4 he2deng3 bao3gui4 xiang3shou4 ,
wo3 zai4 ci3 cang2duo3 dao4 shi4lian4 yi3 guo4:4:5 ;
you3 zhu3 yin1bi4 bao3you4 wu2 zai1hai4 dan1you1 ,
an1xi1 zai4 zhu3 li3 yong3yuan3 de5:2:dei3 wen3tuo3 .
0
an1wen3 yin3cang2 zhu3 chi4bang3 xia4 ,
shei2 neng2 shi3 wo3 li2 zhu3 ai4 ,
zhu3 chi4bang3 xia4 , wo3 an1ju1 zhi1 jia1 ,
an1ran2 ju1zhu4 dao4 wan4dai4 .