feng4 zhu3 ming2 qian2 xing2
1
zhu3 a4 , wo3 feng4 ni3 ming2 qian2 xing2 ,
yin1qin2 cong2 shi4 mei3 ri4 gong1zuo4 ;
yi1qie4 si1xiang3 , yan2yu3 , xing2wei2 ,
jue2 yi4 wan2quan2 wei4 ni3 er2 huo2 .
2
ni3 yi3 zhi4hui4 zhi3ding4 gong1zuo4 ,
ken3qiu2 zhu4 wo3 xin1ran2 nu3li4 ;
yi1qie4 gong1zuo4 you3 zhu3 tong2 zai4 ,
cha2yan4 ni3 ke3 xi3yue4 zhi3yi4 .
3
yuan4 zhu3 shi2shi2 zai4 wo3 you4bian1 ,
sheng4 mu4 dong4 cha2 wo3 xin1 yin3qing2 ;
zun1 zhu3 ming4ling4 qin2lao2 gong1zuo4 ,
suo3 cheng2 yi1qie4 xiang4 zhu3 xian4 cheng2 .
4
shi3 wo3 fu4 ni3 rong2yi5 zhi1 e4 ,
shi2shi2ke4ke4 jing3xing3 dao3gao4 ;
shuang1 mu4 zhu4 shi4 yong3heng2 shi4 wu4 ,
jian4 bu4 ben1 xiang4 rong2yao4 zhi1 zhao1:chao2:2 .