bei1:bei4 shi2jia4 gen1sui2 zhu3
1
zhu3 a4 , wo3 yi3 bei1:bei4 qi3 shi2jia4 ,
pie1 xia4 yi1qie4 gen1sui2 ni3 ;
yuan4 shou4 pin2ku3 , miao3shi4 , yan4qi4 ,
wo3de5 yi1qie4 jin4 zai4 ni3 .
wo3 yi3 she3qi4 zhu1 ban1 yu4 wang4 ,
qian2 suo3 huo4de2 yu3 zhui1qiu2 ,
jin1 wo3 jing4kuang4 he2deng3 fu4zu2 ,
zhu3 yu3 tian1guo2 wo3 yong1you3 .
2
ren4ping2 shi4jie4 qing1 wo3 li2 wo3 ,
en1 zhu3 ye3 ceng2 bei4 yan4qi4 ,
ren2 mian4 ren2xin1 xu1jia3 jian1e4 ,
wei2 zhu3 xin4shi2 yong3 bu4 qi1 .
yuan4 quan2 zhi4 quan2neng2 de5 tian1fu4 ,
xiang4 wo3 shi1 ai4 xian3 xiao4rong2 ,
chou2di2 hen4 wo3 , peng2you5 li2 wo3 ,
zhu3 yan2 yi1 xian4 bian4 guang1ming2 .
3
wo3 sui1 zao1shou4 kun4rao3 ku3tong4 ,
wu2fei1 qu1 wo3 dao4 zhu3 qian2 ,
shi4jian1 ku3nan4 ya1po4 yue4 zhong4:-:chong2 ,
tian1shang4 ping2an1 yue4 gan1tian2 ,
yin1 you3 zhu3 de5 ci2ai4 en1dian3 ,
shi4jian1 ku3tong4 he2 zu2 shang1 ,
ren4he2 xi3le4 ruo4 zhu3 wu2 fen1 ,
bu4neng2 ling3:4:4:4 wo3 xin1 huan1chang4 .
4
kuai4 cong2 en1dian3 jin4 dao4 guang1rong2 ,
xin4 zuo4 wu3qi4 dao3 wei4 yi4 ,
yong3yuan3 fu2 le4:4:4:yue4 zai4 ni3 mian4qian2 ,
zhu3 bi4 qin1shou3 ling3dao3 ni3 ,
di4shang4 shi3 ming4 jiang1yao4 ting2zhi3 ,
ke4luu3 lu4cheng2 kuai4 gao4 zhong1 ,
xin4xin1 pan4wang4 , le4:4:4:yue4 jian4 shi2xian4 ,
qi2dao3 bian4wei2 zan4mei3 sheng1 .