gen1sui2 ye1su1
1
wo3 ting1jian5 jiu4zhu3 de5 hu1 zhao4 ,(3x)
" bei1:bei4 ni3 shi2jia4 gen1 wo3 xing2 yi1lu4 . "
2
bi4 sui2 zhu3 dao4 ke4xi1ma3ni2 ,(3x)
wo3 bi4 sui2 zhu3 , sui2 zhu3 xing2 yi1lu4 .
3
zhu3 bi4 ci4 wo3 en1dian3 guang1rong2 ,(3x)
zhu3 bi4 tong2 wo3 , tong2 wo3 xing2 yi1lu4 .
0
zhu3 ling3 wo3 he2 wang4:3 bi4 gen1sui2 ,(3x)
wo3 bi4 sui2 zhu3 , sui2 zhu3 xing2 yi1lu4 .