ping2 ni3 yi4 xing2
1
ping2 ni3 yi4 xing2 ,
zhu3 ! ping2 ni3 yi4 xing2 !
yin1 ni3 shi4 tao2-yao2 jiang4 ,
wo3 shi4 ni2tu4 ,
tao2-yao2 wo3 yu3 zao4 wo3 ,
ping2 zhu3 zhi3yi4 ,
wo3 zai4 ci3 deng3hou4 ,
an1jing4 shun4fu2 .
2
ping2 ni3 yi4 xing2 ,
zhu3 ! ping2 ni3 yi4 xing2 !
shi4yan4 jian4cha2 wo3 ,
jiu4 zai4 jin1tian1 !
qiu2 zhu3 xi3jing4 wo3 ,
jie2bai2 ru2 xue3 ,
wo3 qian1bei1 fu3fu2 ,
zai4 zhu3 mian4qian2 .
3
ping2 ni3 yi4 xing2 ,
zhu3 ! ping2 ni3 yi4 xing2 !
shang1tong4 you4 kun4fa2 ,
qiu2 zhu3 fu2zhu4 !
quan2bing3 yu3 neng2li4 ,
wan2quan2 shu3:zhu3 ni3 ,
fu3 ma1 yi1zhi4 wo3 ,
shen2 sheng4 jiu4zhu3 .
4
ping2 ni3 yi4 xing2 ,
zhu3 ! ping2 ni3 yi4 xing2 !
si1xiang3 yu3 yan2xing2 ,
ting1 zhu3 zhi3yin3 ,
sheng4ling2 chong1man3 wo3 ,
xian3ming2 ji1du1
chang2 ju1 wo3 xin1 nei4 ,
zuo4 wo3 jun1wang2 .