wo3de5 deng1 xu1yao4 you2
1
wo3de5 deng1 xu1yao4 you2 ,
qiu2 zhu3 chang2 ci4 xia4 ,
shi3 wo3 deng1 yong3yuan3 fa1liang4 guang1 ;
wo3de5 deng1 xu1yao4 you2 ,
qiu2 zhu3 chang2 ci4 xia4 ,
shi3 wo3 deng1 fa1guang1 dao4 zhu3 zuo4 wang2 .
( nuu3 )
chang4he4 san3:4 na4 ,
chang4he4 san3:4 na4 ,
chang4he4 san3:4 na4 he4 wan4 wang2 zhi1 wang2 !
( nan2 )
chang4 , chang4 ,
chang4he4 san3:4 na4 he4 wo3 wang2 !
chang4he4 san3:4 na4 ,
chang4he4 san3:4 na4 ,
chang4he4 san3:4 na4 he4 wo3 wang2 !
chang4 , chang4 ,
chang4he4 san3:4 na4 he4 wo3 wang2 !