tou2 xiao4 zhu3 zhen4 ying2
1
shei2 yu3 zhu3 tong2 zhen4 ying2 ?
shei2 shi4feng4 wo3 wang2 ?
shei2 yuan4 yu3 zhu3 tong2 gong1 ,
jiu4 ren2 chu1 si3wang2 ?
shei2 yuan4 pie1 li2shi4 su2 ,
yuan4 yu3 di2dui4 kang4 ?
shei2 zai4 jiu4zhu3 zhe4bian1 ,
wei4 zhe4 wang3qian2 fang1 ?
yin1wei5 zhu3 ai4 hu1 zhao4 ,
bing4 ji2 zhu3 en1dian3 ,
wo3 yi3 shu3yu3 jiu4zhu3 ,
wo3 zai4 zhu3 zhen4 ying2 .
2
bing4fei1 tu2 de5:2:dei3 rong2yao4 ,
bing4fei1 yao4 guan1mian3 ,
wo3 wen2 zhan4 ge1 gao1chang4 ,
yuan4 tou2 zhu3 jun1 ying2 ,
yin1 zhu3 wei4 wo3 she3ming4 ,
wo3 bei4 ai4 gan3dong4 ,
ling3shou4 shang4 zhu3 hu1 zhao4 ,
wo3 ding4 bi4 gen1cong2 .
yin1wei5 zhu3 ai4 ji4li4 ,
bing4 ji2 zhu3 en1dian3 ,
wo3 yi3 shu3yu3 jiu4zhu3 ,
wo3 zai4 zhu3 zhen4 ying2 .
3
zhu3 yong4 sheng1ming4 bao3 xue4 ,
bing4fei1 yong4 jin1yin2 ,
mai3 shu2 wo3men5 cheng2wei2
ta1 tian1guo2 zi3min2 ,
you4 meng2 jiu4zhu3 shi4fang4 ,
xin1 bei4 zhu3 gan3dong4 ,
fan2 lai2 gen1cong2 zhu3 zhe3
dou1 de5:2:dei3 fu2 man3 feng1 .
yin1 zhu3 jiu4shu2 da4 ai4 ,
bing4 ji2 zhu3 en1dian3 ,
wo3 yi3 shu3yu3 jiu4zhu3 ,
wo3 zai4 zhu3 zhen4 ying2 .
4
zhan4zheng1 sui1ran2 xiong1meng3 ,
chou2di2 sui1 wan2 jiang4:qiang2:3 ,
ji1du1 qin1 wei4 yuan2shuai4 ,
wu2 ren2 di3dang3 ;
jiu4zhu3 qi2 xia4lie4 dui4 ,
xin4tu2 zhi4qi5 ang2 ,
yin1 zhu3 yong3 bu4 shi1xin4 ,
wo3men5 bi4 sheng4li4 .
kuai4le4 tou2 xiao4 zuo4 zhan4 ,
bing4 ji2 zhu3 en1dian3 ,
wo3 yi3 shu3yu3 jiu4zhu3 ,
wo3 zai4 zhu3 zhen4 ying2 .