xin4tu2 yao4 jing3xing3
1
xin4tu2 , shi4fou3 kan4jian5
zai4 shen2 sheng4 zhan4chang2 ,
chong2chong2 hei1an4 shi4li4 ,
si4mian4 huan2rao3 ni3 ?
xin4tu2 , fen4qi3 gong1ji1 ,
bu4 ji4jiao4 de2shi1 ,
yi3kao4 shi2jia4 neng2li4 ,
huo4 rong2yao4 sheng4li4 .
2
xin4tu2 , shi4fou3 jue2 cha2
hei1an4 cang2 xin1zhong1 ,
bu2duan4 shi4tan5 yin3you4 ,
qu1 shi3 ni3 fan4zui4 ?
xin4tu2 , qie4mo4 jing1huang2 ,
yong3 bu2yao4 hui1xin1 ;
jing3xing3 , qi2dao3 , jin4shi2 ,
fen4yong3 fu4 zhan4chang2 .
3
xin4tu2 , shi4fou3 ting1jian5
chou2di2 feng3ci4 ni3 :
" qi2dao3 you3 he2 zuo4yong4 ,
jing3xing3 he2qi2 yu2 ? "
xin4tu2 yong3gan3 hui2da2 :
" yi4sheng1 yuan4 dao3gao4 ! "
zhan4 hou4 bi4 jian4 he2ping2 ,
ye4 jin4 xian4 chen2guang1 .
4
" wo3de5 zhong1xin1 pu2ren2 ,
wo3 zhi1 ni3 kun4ku3 ,
ni3 jin1 pi2juan4 kun4fa2 ,
wo3 ye3 ceng2 kun4juan4 ;
dan4 ni3 suo3 jing1 jian1ku3 ,
shi3 ni3 quan2 shu3:zhu3 wo3 ,
you1huan4 shi2 guang1 zhong1 jie1:jie2 ,
geng4:1 jin4 wo3 bao3zuo4 . "