zhu3 min2 ying1dang1 fen4qi3
1
fen4qi3 , shang4 zhu3 zi3min2 ,
fang4xia4 ci4 yao4 shi4 wu4 ,
jin4xin1 , jin4 xing4 ,
jin4yi4 , jin4li4 ,
fu2shi4 wan4 wang2 zhi1 wang2 .
2
fen4qi3 , shang4 zhu3 zi3min2 ,
cu4 cheng2 tian1guo2 lai2lin2 ,
gan3 kuai4 fu4xing1 ,
xiang1qin1 xiang1ai4 ,
chu2diao4 zui4e4 hei1an4 .
3
fen4qi3 , shang4 zhu3 zi3min2 ,
jiao4hui4 xu1 ni3 li4liang5 ,
ta1 ze2ren4 zhong4:-:chong2 ,
ta1 li4liang5 bao2:bo2 ,
fen4qi3 , shi3 ta1 zhen4xing1 .
4
fen4qi3 , ye1su1 di4xiong1 ,
dang1 sui2 zhu3 jiao3 zong1 xing2 ,
gao1 gao1ju3 qi3
ji1du1 shi2jia4 ,
fen4qi3 , shang4 zhu3 zi3min2 !