wo3 yuan4 zuo4 zhu3 fu2lu3
1
zhu3 , yuan4 ni3 fu2lu3 wo3 ,
cai2 ke3 de5:2:dei3 zhen1 zi4you2 ,
zhu3 ming4 wo3 fang4xia4 shou3 zhong1:4 jian4 ,
cai2 ke3 de2sheng4 kai3xuan2 .
dang1 wo3 gang1bi4 zi4shi4 ,
wo3 bian4 xia4chen2 wei1ji2 ,
wei2 zhu3 sheng4 bi4 jiang1 wo3 ju1 xian4 ,
wo3 shou3 fan3 de5:2:dei3 qiang2jian4 .
2
wo3 xin1 wei4 jiao1 zhu3 qian2 ,
duo1me5 ruan3ruo4 ke3lian4 ,
qian4 zhen4 zuo4 neng2li4 , wu2 chong4jin4 ,
sui2 feng1 yao2 bai3 bu4 ding4 .
ruo4 zhu3 wei4 jia1 suo3lian4 ,
bu4neng2 zi4you2 jin4 qian2 ,
dang1 zhu3 ci2ai4 jiang1 wo3 kun3bang3 ,
cai2neng2 yong3yuan3 zuo4 wang2 .
3
qian2 wo3 wei4 fu2shi4 zhu3 ,
xin1ling2 shuai1wei1 wu2li4 ,
xu1 kao4 wo3 zhu3 ling2 huo3 ran2 shao1 ,
rou2 feng1 huan4fa1 sheng1 ji1 .
bu4neng2 tui1dong4 shi4jie4 ,
chu2fei1 zhu3 jia1 neng2li4 ,
dang1 zhu3 cong2 tian1 chui1 xia4 ling2 qi4 ,
cai2neng2 zhan3kai1 jing1qi2 .
4
wo3 wu2 zi4you2 yi4 zhi4 ,
zhi2dao4 gui1 jiang4 yu2 ni3 ,
ru2 yao4 rong2 deng1 bao3zuo4 wei4 wang2 ,
xian1 jiang1 guan1mian3 she3qi4 .
mian4lin2 wei1 ji1 zheng1zhan4 ,
ruo4 yao4 jian1ding4 bu4 yi2 ,
bi4xu1 jin3 kao4 wo3 zhu3 huai2 zhong1:4 ,
cong2 zhu3 huo4 xin1sheng1 ji1 .