ai4 zhu3 geng4:1 shen1
1
wo3 yuan4 ai4 zhu3 ji1du1
ci3 qian2 geng4:1 shen1 ,
qu1xi1 qian2cheng2 qi2dao3 ,
ken3qiu2 chui2 ting1 ,
zhen1xin1 cheng2 yi4 qing1 su4 ,
wo3 yuan4 ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 .
2
wo3 qian2 tan1 mu4 she1hua2 ,
kuai4huo5 , an1yi4 ,
jin1 zhuan1xin1 xun2qiu2 zhu3 ,
xian4shang5 zui4 hao4:3 ,
zhu3 qian2 cheng2xin1 dao3gao4 ,
wo3 yuan4 ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 .
3
bu4 pa4 wei4 zhu3 ren3shou4
tong4ku3 bei1shang1 ,
zhu3 chai1qian3 zhong4 shi3zhe3
xiang4 wo3 ge1chang4 ,
rang4 wo3 huan1xin1 chang4he4 ,
wo3 yuan4 ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 .
4
wo3 ruo4 yi1 xi1 shang4 cun2 ,
wei1 sheng1 song4zan4 ,
nei4xin1 reng2 yao4 fa1chu1
zui4hou4 hu1han3 ,
yu3 zhu3 yong3yuan3 xiang1qin1 ,
wo3 yuan4 ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ,
ai4 zhu3 geng4:1 shen1 .