wo3 ning2:4 yuan4 you3 ye1su1
1
wo3 ning2:4 yuan4 you3 ye1su1 ,
sheng4 de5:2:dei3 jin1qian2 ,
wo3 ning2:4 shu3:zhu3 ye1su1 ,
sheng4 de5:2:dei3 cai2 fu4 wu2bian1 ;
wo3 ning2:4 yuan4 you3 ye1su1 ,
sheng4 de5:2:dei3 hua2 yu3 ,
yuan4 zhu3 ding1 hen2 shou3 ,
yin3dao3 wo3 qian2tu2 .
2
wo3 ning2:4 yuan4 you3 ye1su1 ,
sheng4 de5:2:dei3 cheng1song4 ,
wo3 ning2:4 zhong1 yu2 zhu3 ,
cheng2quan2 ta1de5 shi4 gong1 ;
wo3 ning2:4 yuan4 you3 ye1su1 ,
sheng4 de5:2:dei3 ming2sheng5 ,
yuan4 xiang4 zhu3 sheng4 ming2 yong3 chi4 dan3 zhong1cheng2 .
3
en1 zhu3 bi3 bai3he2hua1
geng4jia1 mei3 yan4 ,
yuan3 bi3 feng1fang2 mi4
geng4jia1 ke3 kou3 gan1tian2 ;
wei2 zhu3 neng2 man3zu1 wo3
ji1ke3 xin1ling2 ,
wo3 ning2:4 yuan4 you3 zhu3 ,
gen1sui2 ta1 yin3ling3 .
0
sheng4guo4 zuo4 jun1wang2 ,
sui1 tong3zhi4 wan4fang1 ,
que4 reng2 shou4 zui4e4 kun3bang3 ;
wo3 ning2:4 yuan4 you3 ye1su1 ,
sheng4 de5:2:dei3 shi4jie4 rong2hua2 ,
fu4gui4 , sheng1wang4 .