xiang4 gao1chu4 xing2
1
wo3 jin1 zhi2 xiang4 gao1chu4 er2 xing2 ,
ling2xing4 di4wei4 ri4ri4 gao1sheng1 ;
dang1 wo3 qian2 xing2 dao3gao4 bu4 ting2 ,
qiu2 zhu3 ling3 wo3 xiang4 gao1chu4 xing2 .
2
shi4jie4 chong1man3 yi2luu4 kong3ju4 ,
fei1 wo3 suo3 yao4 sheng1huo2 zhi1 chu3/4 ;
bie2ren2 huo4 yuan4 zhang333:chang22 ju1 ci3 jing4 ,
dan4 wo3 zhui1qiu2 xiang4 gao1chu4 xing2 .
3
wo3 yuan4 li2kai1 shu3:zhu3 shi4 sheng1huo2 ,
mo2gui3 an4 jian4 he2 zu2 shang1 wo3 ,
ping2 xin4 de5:2:dei3 wen2 tian1shang4 yin1yue4 ,
sheng4tu2 suo3 chang4 song4zan4 shi1ge1 .
4
wo3 yuan4 pan1deng2 zui4 gao1 zhi1 de5:di4 ,
de5:2:dei3 jian4 tian1tang2 rong2hua2 mei3 jing3 ,
bu2zhu4 qi2qiu2 zhi2dao4 tian1ting2 ,
qiu2 zhu3 ling3 wo3 xiang4 gao1chu4 xing2 .
0
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 , shi3 wo3 wen3jian4 ,
ping2 xin4 zhan4 zai4 shu3:zhu3 tian1 gao1yuan2 ,
wo3 xin1 xiang4 wang4:3 geng4:1 gao1 zhi1 de5:di4 ,
qiu2 zhu3 ling3 wo3 xiang4 gao1chu4 xing2 .