kai1 dao4 shui3 shen1 zhi1 chu3/4
1
shang4 zhu3 zhi1 ci2ai4 you2ru2 ji2da4 hai3yang2 ,
liao2kuo4 yuan1 shen1 wu2 ke3 xian4liang4 ;
ba3 lan3suo3 jie3tuo1 gan3 kuai4 li2kai1 an4 bian1 ,
shi3 ru4 shang4 zhu3 feng1fu4 en1 hai3yang2 .
2
ke3xi1 you3 duo1 ren2 zhi3:1 zhan4 zai4 hai3 an4 bian1 ,
hao4 hao4da4 yang2 tu2 zi4 guan1kan4 ,
cong2 bu4gan3 ting3shen1 chu1qu4 mao4xian3 tan4 qiu2 ,
ye3 bu4 yuan4 kai1 dao4 shen1 shui3 zhong1jian1 .
3
sheng4tu2 ying1 kai1 dao4 da4hai3 yang2 shen1 shui3 chu3/4 ,
ci3 chu3/4 feng1sheng4 jiu4en1 yong3liu2 ,
ying1 shi3 ru4 shang4 zhu3 ci2ai4 sheng1ming4 hai3yang2 ,
jiu4 bi4 zhi1 zhu3 en1 hao4da4 shen1 hou4 .
0
kai1 dao4 shui3 shen1 zhi1 chu3/4 ,
gan3 kuai4 li2kai1 an4 bian1 , kai1 dao4 ,
kai1 dao4 shen2 ci2ai4 da4hai3 yang2 ,
zhu3 en1 feng1man3 wu2liang4 .