qiu2 shi3 wo3 geng4:1 sheng4 shan4
1
qiu2 shi3 wo3 geng4:1 sheng4 shan4 ,
geng4:1 zhui1qiu2 xiang4shang4 ;
tong4ku3 zhong1:4 geng4:1 ren3nai4 ,
wei4 zui4 geng4:1 you1shang1 ;
dui4 zhu3 geng4:1 duo1 xin4 kao4 ,
geng4:1 jue2 zhu3 kan4gu4 ;
shi4feng4 zhu3 geng4:1 xi3le4 ,
dao3gao4 geng4:1 zhuan1 zhu4 .
2
qiu2 shi3 wo3 geng4:1 gan3en1 ,
geng4jia1 xin4 kao4 zhu3 ;
geng4:1 kua1 zhu3 de5 rong2yao4 ,
geng4:1 mu4 zhu3 hua4yu3 ;
geng4:1 yu3 wo3 zhu3 tong2 you1 ,
geng4:1 jue2 zhe4 shang1 bei1 ;
shi4lian4 zhong1:4 geng4:1 wen1rou2 ,
meng2 en1 geng4:1 zan4mei3 .
3
qiu2 shi3 wo3 geng4:1 chun2jie2 ,
geng4:1 you3li4 de2sheng4 ;
geng4:1 tuo1 shi4shang5 qian1 gua4 ,
geng4:1 ke3mu4 tian1 cheng2 ;
geng4:1 shi4he2 shen2 guo2du4 ,
geng4:1 bei4 zhu3 shi3yong4 ;
geng4:1 meng2 fu2 , geng4:1 sheng4jie2 ,
geng4:1 xiang4 zhu3 sheng4 rong2 .