jing1bing1 xing1qi3
1
chou2di2 yi3 jie1jin4 , zhan4 hao4 kuai4 chui1 qi3 ,
gao1ju3 zhu3 ji1du1 de2sheng4 qi2 ;
pi1 quan2 fu4 jin1zhuang1 gang1qiang2 li4 di2 qian2 ,
de2sheng4 kai3xuan2 quan2 kao4 zhu3 sheng4 yan2 .
2
da4jia1 xiang4qian2 jin4 , fen4yong3 zhan4 chou2di2 ,
shen1xin4 gen1sui2 zhu3 bi4 sheng4li4 ;
dun4pai2 yu3 jing1qi2 zai4 guang1 zhong1:4 yao4 shan3 ,
wei4 zhu3 zhen1li3 er2 zhan4 bi4 kai3xuan2 .
3
wan4 jun1 quan2neng2 shen2 , qing3 ting1 wo3 hu1qiu2 ,
zhu4 wo3men5 de2sheng4 shi1 en1 you4 ;
zhan4zheng1 wan2bi4 hou4 qi2 gao1ge1 kai3xuan2 ,
tou2 dai4 rong2yao4 guan1mian3 zhan4 zhu3 qian2 .
0
jing1bing1 , xing1qi3 ! ji2he2 zhu3 jing1qi2 xia4 ,
yu4bei4 qian2jin4 , jiang1 ci3 ling3:4:4:4 chuan2yang2 !
xiang4qian2 ! xiang4qian2 ! he2san4na4 gao1sheng1 chang4 ,
ji1du1 wei4ci3 xiong2 shi1 da4 zhu3 jiang1 .