qiu2 zhu3 fu2chi2
1
qie4mo4 shun4cong2 shi4tan5 ,
mian3 luo4 ru4 zui4 zhong1:4 ,
ni3 mei3 ci4 neng2 di3dang3 ,
xia4 ci4 geng4:1 yi4 sheng4 ,
yong3gan3 xiang4qian2 zheng1zhan4 ,
jiang1 zui4 yu4 ya1zhi4 ,
chang2 yang3wang4 zhu3 ye1su1 ,
zhu3 bi4 zhu4 ni3 dao4di3 .
2
yuan3 bi4 bu4 liang2 tong2ban4 ,
shen4 wu4 chu1 e4yan2 ,
wu4 wang4cheng1 zhu3 ming2zi5 ,
yao4 xin1 cun2 jing4qian2 ,
yao4 tong2 qing2 , yao4 re4cheng2 ,
yao4 ci2ai4 zhen1shi2 ,
chang2 yang3wang4 zhu3 ye1su1 ,
zhu3 bi4 zhu4 ni3 dao4di3 .
3
fan2 zui4hou4 sheng4li4 zhe3 ,
de5:2:dei3 guan1mian3 shang3ci4 ,
ni3 sui1 luu3 shou4cuo4 she2;zhe1;zhe2 ,
yao4 ping2 xin4 ke4 di2 ,
ji1du1 shi4 ni3 jiu4zhu3 ,
bi4 jia1 ni3 neng2li4 ,
chang2 yang3wang4 zhu3 ye1su1 ,
zhu3 bi4 zhu4 ni3 dao4di3 .
0
qiu2 zhu3 ye1su1 lai2 fu2chi2 ,
an1wei4 bao3hu4 ci4 neng2li4 ,
zhu3 le4yi4 lai2 zhao4gu4 ni3 ,
zhu3 bi4 zhu4 ni3 dao4di3 .